JAFRA internet gebruiksvoorwaarden


Toepassingsgebied
 
De volgende voorwaarden gelden voor het gebruik van deze JAFRA-website. De website verstrekt informatie over JAFRA Cosmetics International B.V., over de werkwijze van het bedrijf en over JAFRA-producten.

Door de website te betreden en te gebruiken word je geacht deze gebruiksvoorwaarden gelezen en geaccepteerd te hebben.

JAFRA behoudt zich het recht voor deze gebruiksvoorwaarden te allen tijde te wijzigen. Als je deze website blijft gebruiken na een dergelijke wijziging geef je aan dat je akkoord gaat met de gewijzigde gebruiksvoorwaarden.
 
Als je deze gebruiksvoorwaarden of een deel ervan niet accepteert, dien je de website niet te betreden of te gebruiken.

JAFRA consulenten en managers
 
Voor JAFRA consulenten en managers gelden naast deze gebruiksvoorwaarden de JAFRA contractvoorwaarden.

Nauwkeurigheid van de inhoud
 
JAFRA stelt alles in het werk om te waarborgen dat de inhoud van de website nauwkeurig en actueel is. JAFRA biedt geen garanties (noch impliciet noch expliciet) met betrekking tot de betrouwbaarheid, de nauwkeurigheid of de volledigheid van de informatie die zich op deze website bevindt.
 
JAFRA is gerechtigd om op elk moment de website geheel of gedeeltelijk uit de lucht te halen, naar eigen goeddunken te veranderen en/of materiaal van de website te verwijderen. JAFRA is niet aansprakelijk voor een continue beschikbaarheid van de website.
 
JAFRA stelt alles in het werk om de website virusvrij te houden. JAFRA garandeert echter niet dat de website vrij is van virussen. Voor het downloaden van informatie dient de gebruiker ter bescherming van zichzelf en ter vermijding van virussen op de website van JAFRA zorg te dragen voor de gebruikelijke algemene veiligheidsmaatregelen en virusscanners.
 
JAFRA kan op deze website links naar websites of bronnen opnemen, die door andere aanbieders ter beschikking worden gesteld. De links dienen voor het gemak van de gebruiker. JAFRA is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van deze externe websites of bronnen en accepteert geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud van dergelijke externe websites of bronnen. JAFRA is niet verantwoordelijk voor het mogelijke privacybeleid van de exploitanten van deze externe websites en kan daarop ook geen enkele invloed uitoefenen.

Registratie
 
Sommige pagina’s van deze website zijn alleen toegankelijk met een wachtwoord. De toegang tot deze pagina’s is uitsluitend mogelijk voor geregistreerde gebruikers. JAFRA kan te allen tijde registratie weigeren.
 
Indien JAFRA de registratie goedkeurt, is de gebruiker verplicht om ten behoeve van de registratie naar waarheid informatie aan te leveren. Indien deze informatie wijzigingen ondergaat dient de gebruiker deze informatie bij het eerstvolgende gebruik aan te passen. Als blijkt dat bij de registratie onjuiste informatie is aangeleverd of wanneer de gebruiker in gebreke blijft om wijzigingen van de informatie aan te brengen kan de gebruiker met onmiddellijke ingang uitgesloten worden van het gebruik van de JAFRA-website. De toegang tot de website wordt dan door JAFRA geblokkeerd.
 
Alleen de gebruiker is verantwoordelijk voor het bewaken van zijn/haar wachtwoord. Verstrekking van deze informatie aan derden is niet toegestaan. Mocht het wachtwoord in handen van onbevoegden zijn gekomen, dan is de gebruiker verplicht het wachtwoord onmiddellijk te wijzigen.

De gebruiker kan op elk moment schriftelijk verzoeken om beëindiging van zijn registratie. JAFRA voldoet aan dit verzoek, tenzij de opheffing in strijd is met de afwikkeling van nog lopende contractuele verplichtingen. JAFRA zal alle gebruiksgegevens en alle overige opgeslagen persoonsgebonden informatie van de gebruiker wissen, zodra deze niet meer nodig zijn en niet meer vallen onder de bewaarplicht.

Intellectuele eigendom
 
De gehele inhoud van deze website (in het bijzonder videoclips, films, foto’s, teksten, bedrijfsnamen en logo’s) is auteursrechtelijk, merkenrechtelijk of op andere wijze in verband met intellectuele eigendomsrechten beschermd. Gebruikers mogen materiaal dat op de website wordt weergegeven niet wijzigen, kopiëren, verspreiden, doorgeven, verveelvoudigen, overdragen of verkopen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van JAFRA.

Verplichtingen van de gebruiker
 
De gebruiker, speciaal in zijn hoedanigheid van verkoper, is verplicht om de inhoud van deze site niet te gebruiken voor doeleinden die strijdig zijn met het contract. Verder is het verboden om de inhoud van programmeringen die software kunnen beschadigen (virussen, Trojaanse paarden, etc.) door te sturen, links of inhoud in te voeren, op te slaan of te versturen of reclame in de vorm van ongevraagde e-mails te verspreiden en/of met behulp van deze website deelname aan piramidesystemen of andere strafbare of ontuchtige handelingen uit te voeren.

Betalingsvoorwaarden
 
Alle prijzen zijn adviesprijzen.